You are here: Home / People / Center Research Assistants

Center Research Assistants

Kelly Bayas

  • Research Assistant, CLA
  • Teaching Assistant, ESL Programs

kzb236@psu.edu

Lyana Sun Han Chang

  • Teaching Assistant, IECP

lls268@psu.edu

Yulia S. Khoruzhaya

  • Teaching Assistant, IECP

ysk4@psu.edu

Jingyuan Zhuang

  • Research Assistant, CLA

juz440@psu.edu